Norwegian Spitfire Club

Velkommen til Norwegian Spitfire Club – en støtteforening til Norwegian Spitfire Foundation (NSF).

Hovedmålet til NSF er å få en flygende Spitfire med norsk krigshistorie til Norge. Arbeidet med dette er i full gang.

Spitfiren det dreier seg om er en Mk IX, med militært serienummer PL258. Denne maskinen var i tjeneste ved 331 skvadron under krigen. Flyet måtte nødlande i Nederland 29. desember 1944, etter at pilot Carl Jacob Stousland hadde et sammenstøt i luften med sin «wingman». Stousland var etter dette på flukt i nærmere 80 dager før han kom tilbake til sin enhet.

NSF fant restene av PL258 i Nederland i 2018, og kjøpet av disse har skapt en helt unik mulighet til å få en Spitfire med norsk krigshistorie tilbake til flygende stand og hjem til Norge. PL258 er under gjenoppbygging hos Aircraft Restoration Company på Duxford i England.

Ved siden av arbeidet med PL258-prosjektet drifter NSF flere veteranfly i Norge. Harvard LN-TEX og Europas eneste flygende Noorduyn Norseman, LN-TSN, har begge base på Kjeller. I Bodø er Saab Safir 337 tilbake i luften etter flere år på museum. Maskinen opereres av NSF avdeling Bodø.

Norwegian Spitfire Club støtter denne virksomheten gjennom sin medlemsvirksomhet. Vi bistår ved flystevner og opplevelsesturer med disse flyene.

Hovedkvarteret vårt er på Kjeller flyplass, hvor vi har en tidsriktig brakke. Den minner om en «dispersal hut» fra operasjonene under krigen. Med sveivegrammofon og kurvstoler blir det riktig så autentisk og hyggelig.

Vi ønsker deg velkommen innom oss!

Vennlig hilsen
Styret i Norwegian Spitfire Club

Welcome to the Norwegian Spitfire Club – a support association for the Norwegian Spitfire Foundation (NSF).

The main goal of NSF is to get a flying Spitfire with Norwegian war history to Norway.

The Spitfire in question is a Mk IX, with military serial number PL258. This aircraft was in service with 331 Squadron during the war. The aircraft had to make an emergency landing in the Netherlands on 29 December 1944, after pilot Carl Jacob Stousland had a mid-air collision with his wingman. Stousland was then on the run for almost 80 days before he returned to his unit.

NSF found the remains of PL258 in the Netherlands in 2018, and the purchase of these has created a completely unique opportunity to get a Spitfire with Norwegian war history back to flying condition and back to Norway. PL258 is being restored at the Aircraft Restoration Company at Duxford in England.

Alongside the work on the PL258 project, NSF operates several veteran aircraft in Norway. Harvard LN-TEX and Europe’s only flying Noorduyn Norseman, LN-TSN, are both based at Kjeller. In Bodø, the Saab Safir 337 is back in the air after several years in a museum. The airtcraft is operated by NSF in Bodø.

Norwegian Spitfire Club supports NSF through its membership activities. We assist at air shows and adventure trips with these aircraft.

Our headquarter is located at Kjeller airport, where we have a contemporary barracks. It is reminiscent of a “dispersal hut” from the operations during the war. With a crank gramophone and wicker chairs, it will be just as authentic and enjoyable.

We welcome you to visit us!

Sincerely,
The board of the Norwegian Spitfire Club