Do you want to contribute in the restoration of the Spitfire PL258

donation restoration spitfire norwegian pl258

Hjelp oss med restaureringen av Norwegian (331 Sqn.) Spitfire PL258 ved å gi donasjoner.
Norsk Spitfire Foundation bestreber seg på å hedre den enorme innsatsen og ofrene til de norske pilotene og bakkepersonellet under 2. verdenskrig. Vi trenger hjelp til å finansiere restaurering/gjenoppbygging av Spitfire PL258 til flygende tilstand.

Støtt Norges eneste Spitfire med krigshistorie. Alle donasjoner, små eller store er hjertelig velkommen.

«Vi ber ikke om monumenter – vi ber bare om bevaring av vår historie»
General Wilhelm Mohr
WW2 Spitfire-pilot

Bakgrunn:
Norsk Spitfire Foundation (NSF) har i lengre tid jobbet for å få en operativ og flygende Spitfire, med norsk krigshistorie, til Norge. Nå vil restaureringen av Spitfire IX, PL258 starte.

Målet med prosjektet er å gjøre nåværende og fremtidige generasjoner oppmerksomme på historien om de norske pilotene og bakkemannskapets formidable engasjement i den allierte kampen mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

I februar 2018, og i samarbeid med Forsvarsmuseet, reiste den norske journalisten og luftfartshistorikeren Cato Guhnfeldt og Lars Ness, styreleder i NSF, til Nederland for å prøve å spore opp restene av eventuelle Spitfires fløyet av norske piloter. Både Cato og Lars visste at de lette etter den velkjente ‘nålen i en høystakk’, og dette da 70 år for sent. Det var derfor ganske overraskende hva de fant.

I Holland ble restene av Spitfire IX, PL258 FN-K, fra 331 (norsk) skvadron – fløyet av Fenrik (fenrik) Carl Jacob Stousland, og som krasjlandet den 29. desember 1944, oppdaget. Flyet landet på magen på et jorde i nærheten av tettstedet Tubbergen. Historien bak både fly og pilot er minneverdig.

NSF vil eie prosjektet og promotere det slik det ønsker. Allerede nå under restaurerings- og gjenoppbyggingsprosessen vil PL258 bli brukt til å fortelle historien om de norske jagerpilotene og bakkestaben i Storbritannia og på kontinentet under andre verdenskrig.

Restaureringen vil for en stor del foregå hos og administreres av Aircraft Restoration Company i England.

Please help us with the restoration Norwegian (331 Sqn.) Spitfire PL258 by making donations.
The Norwegian Spitfire Foundation endeavours to honour the tremendous efforts and sacrifices of the Norwegian pilots and ground personell during World War 2. We need help in funding the restoration/rebuild of Spitfire PL258 to flying condition.

Please support Norways only Spitfire with wartime history. Any donation, small or large is most welcome.

«We are not asking for monuments – we are only asking for the preservation of our history»
General Wilhelm Mohr
WW2 Spitfire pilot

We offer multiple options for donations
PayPal Donation:Additional options for Norwegians
Vipps: 97071
Kontonummer: 1503.88.18845

Background:
The Norwegian Spitfire Foundation (NSF) has for some time worked to bring an operative and flying Spitfire, with Norwegian wartime history, to Norway. Now, the restoration of Spitfire IX, PL258 will commence.

The aim of the project is to bring to the attention of present and future generations the story of the Norwegian pilots and groundcrews formidable involvement in the Allied fight against Nazi-Germany during the Second World War.

In February 2018, and in cooperation with the Norwegian Defence Museum, the Norwegian journalist and aviation Historian Cato Guhnfeldt and Lars Ness, Chairman of the NSF, travelled to the Netherlands to try and track down the remains of any Spitfires flown by Norwegian pilots. Both Cato and Lars knew that they were looking for the proverbial ‘needle in a haystack’, and this then 70 years too late. It was therefore quite surprising what they did find.

In Holland, the remains of Spitfire IX, PL258 FN-K, from 331 (Norwegian) Squadron – flown by Fenrik (ensign) Carl Jacob Stousland, and which crash landed on the 29th of December 1944, was discovered. The aircraft landed on its belly in a field near the village of Tubbergen. The story behind both aircraft and pilot are memorable.

NSF will own the project and promote it as it wishes. Already now during the restoration and rebuild process, PL258 will be used to tell the story of the Norwegian fighter pilots and the ground staff in the UK and on the Continent during WW2.

The restoration will for the most part take place at and be managed by the Aircraft Restoration Company in England.

Donation Restoration Spitfire Norwegian PL258